Показовий урок з математики

У професійно-технічному училищі № 26 м. Кременчука 29 листопада 2023 року проведено показовий урок з предмета «Математика» на тему: «Ірраціональні рівняння».

Мета: формування компетентностей:

 предметна компетентність: удосконалити вміння розв’язувати ірраціональні рівняння; ознайомити з основними методами розв’язування ірраціональних рівнянь;

ключові компетентності:

  • спілкування державною мовою – доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію; чітко, лаконічно і зрозуміло висловлювати власну думку;
  • уміння вчитися впродовж життя – визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи  діяльності для досягнення цієї мети; аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;
  •  соціальна та громадянська компетентностіуміння аргументувати та відстоювати свою позицію;
  • інформаційноцифрова компетентність – уміння структурувати данні.

Форми, методи роботи: евристична бесіда, розповідь, повідомлення інформації за темою уроку, виконання тестових завдань онлайн. візуалізація матеріалу до теми уроку, опитування з місця, фронтальне, групове опитування, ігрові, інтератктивні. Урок підготувала викладач математики Москаленко О.В.